O firmě  | Certifikace  | Reference  | Realizace  | Projekce  | Kontakt
Autodoprava  | Recyklace  | Zimní údržba  | Hydraulické hadice

Recyklační středisko Hejtmánkovice

Při stavebních pracech vzniká nemalé množství stavebních odpadů (vybourané cihlové zdivo, kusy betonu, stavební suť, apod.), z nichž se dá celá řada vhodně materiálově využít, a to zejména recyklací a následným použitím ve formě recyklátu.

Recyklace stavebních a demoličních odpadů je jejich jednoduchá úprava, během které dochází ke změně jejich fyzikálních vlastností. Odpady jsou v recyklační lince rozdrceny na drobné frakce a dále roztříděny, čímž jsou snadno využitelné. Výsledným efektem již tedy nemusí být odpad, ale použitelný materiál ve formě recyklátu.

Tato přeměna, recyklace, má několik kladných aspektů: Tím prvním je bezesporu ekologie, neboť nedochází k ukládání odpadů na skládky, ale vyprodukovaný odpad je vhodnou recyklací zpracováván a je přeměněn na využitelný recyklát.

Druhým podstatným aspektem je šetrný přístup k životnímu prostředí, který u recyklace tkví zejména v použitelnosti, díky níž se nemusí vytěžovat přírodní suroviny. Recyklát dokáže plně nahradit suroviny běžně používané, jako jsou např. štěrky, kamenivo, apod..

Třetím nemálo významným aspektem je i naplňování souladu s legislativními požadavky, navazujícími zejména na zákon o odpadech, který v rámci odpadového hospodářství stanovuje jako prioritu v hierarchii způsobů nakládání s odpady předcházení vzniku odpadů.

Společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o. jako moderně smýšlející firma všechny tyto aspekty zvážila a rozhodla se je plně zařadit do své činnosti.


Plánujete rekonstrukci, úpravy, či demolici?
Nevíte kam se vzniklými stavebními odpady?
Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi poradíme.

Na základě povolení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, přijímáme pouze vytříděné odpady zbavené příměsí, zařazené pod katalogová čísla:

101314Odpadní beton a betonový kal
170101Beton
170102Cihly
170107Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
170504Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503
170506Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 170505
170904Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.170901, 170902 a 170903
200202Zemina a kameny

Po smluvní dohodě můžete stavební odpady buď sami dovézt do našeho recyklačního střediska, a nebo jsme schopni zajistit nakládku i přepravu, včetně zapůjčení kontejneru na stavební a demoliční odpady. Vždy se ale musí jednat o odpady čisté, neznečištěné s odpady či látkami nebezpečnými.

Bližší informace: vedoucí autodopravy
telefon 777 762 306, e-mail: doprava@bssbroumov.cz

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov
telefon: 491 523 543-5, mobil: 777 762 301, e-mail: info@bssbroumov.cz
Doporučené odkazy - Webová kamera